Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden. Gaat het om een bedrijfspand? Dan zijn nieuwbouw of een renovatie goede momenten om maatregelen te treffen om het milieu te beschermen.

Beschermde diersoorten

Voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen heeft u de plicht om te controleren of er geen beschermde soorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoord of verjaagd worden. U mag bijvoorbeeld geen nesten verstoren. U kunt het beste een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wet natuurbescherming (Wnb). Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren.  

Ontheffing of vergunning nodig

Het kan zijn dat u een ontheffing of vergunning nodig heeft volgens de Wet natuurbescherming om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland.

Schade aan de natuur voorkomen

In de factsheet sloopplannen van de provincie Gelderland leest u hoe u schade aan de natuur kunt voorkomen. Hierin vindt u ook informatie over de Wet natuurbescherming, die de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermt.

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico’s met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als voorbereiding op het reinigen van uw gevel moet u soms een aanvraag indienen bij het Omgevingsloket. Aan de hand van uw aanvraag kan de gemeente voorwaarden stellen. Zo worden de risico’s voor het milieu en de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Milieumaatregelen bedrijfspand

Wilt u een bedrijfspand bouwen of verbouwen? Dat is een mooi moment om te investeren in duurzaamheid en milieubescherming!

Voorbeelden van milieumaatregelen zijn onder andere:

  • een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer in de werkplaats aanleggen;
  • een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen bouwen;
  • een vetafscheider plaatsen;
  • geluidsisolerende maatregelen treffen;
  • energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding...

Milieuwetgeving en het Activiteitenbesluit

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan...

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente....

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet.