Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven met als doel om minder energie te verbruiken in Europa. 

Grote ondernemingen moeten daarom een energie-audit uitvoeren. Bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties is daarnaast een kosten-batenanalyse verplicht. De energie-audit moet elke vier jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Energie-audit voor bedrijven

Het uitvoeren van een energie-audit is verplicht voor ondernemingen met:

  • 250 fte of meer;
  • een jaaromzet groter dan € 50 miljoen;
  • een jaarlijks balanstotaal groter dan € 43 miljoen.

Het gaat daarbij om de totale onderneming. Dit kan dus een optelsom zijn van meerdere vestigingen van het bedrijf. Een energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van de energiestromen binnen de onderneming én biedt inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en het te verwachten effect daarvan.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over de energie-audit.

Vrijstelling van EED-audit

Sommige bedrijven hebben al afspraken gemaakt over het opstellen van een energie-audit. Ze zijn daarom vrijgesteld van de EED-audit. Dit zijn:

  • Bedrijven die een energiebesparingsonderzoek hebben uitgevoerd conform artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
  • Bedrijven die beschikken over het energiemanagementsysteem ISO 50001, of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.
  • Bedrijven die een keurmerk hebben dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is, en dat betrekking heeft op de gehele onderneming.

Bedrijven die meededen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) en/of Meerjarenafspraak energie-efficiënte ETS (MEE) waren voordat de convenanten eind 2020 vervielen ook vrijgesteld van de audit. Deze bedrijven moeten voortaan ook een audit-verslag indienen.

Rapportage

Bent u EED-plichtig? Dan moet u een EED-rapportage indienen bij de RVO. Na vier jaar bent u weer verplicht om een nieuwe audit uit te voeren. Op de website van de RVO vindt u ook een format voor een EED-rapportage.

Samenhang met de het Activiteitenbesluit milieubeheer

De energie-audit heeft betrekking op de hele onderneming en dus op alle locaties. Het Activiteitenbesluit milieubeheer blijft van toepassing op alle locaties die onder de reikwijdte van Artikel 2.15 vallen. Dit houdt voor de locaties die midden- of grootverbruiker in energie zijn in, dat de energiebesparende maatregelen beoordeeld moeten zijn. De maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten in de hele organisatie doorgevoerd worden.

Gerelateerd

Energiebesparingsplicht en erkende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren.

Informatieplicht Energiebesparing

Veel bedrijven en instellingen moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd.

Energieverbruik en besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling.