Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. De omgevingsvergunning bestaat uit alle vergunningen voor de fysieke leefomgeving. Door de vergunningcheck te doen, weet u of u deze moet aanvragen. 

Wat is een omgevingsvergunning?

Voor 2010 waren er aparte vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving. Sinds 2010 zijn die samengevoegd in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Toch spreken we in de praktijk nog vaak van bouwvergunning, milieuvergunning, horecavergunning of APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).  

Wat is een melding?

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel doen. Bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. Via het Omgevingsloket Online kunt u controleren of u een melding moet doen. 

Direct regelen

De kosten van een vergunningsaanvraag

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont of onderneemt. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente. 

Let op! U moet ook leges betalen wanneer:

 • u de aanvraag intrekt;
 • de omgevingsdienst stopt met de behandeling van de aanvraag;
 • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.

Uw gemeente verstuurt de rekening voor de leges.

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt de procedure?

Nadat u de aanvraag voor de omgevingsvergunning hebt ingediend, komt deze bij ons terecht. Het proces na de aanvraag is als volgt:

 • Beoordelen
  We beoordelen de aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit duurt dit 8 weken of 26 weken. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u extra documenten aan te leveren.
 • Publicatie van uw aanvraag
  We publiceren uw aanvraag op www.officielebekendmakingen.nl en/of in het lokale gemeentenieuws. Belangstellenden kunnen de aanvraag digitaal bij ons opvragen.
 • Toetsing en besluit
  Als uw aanvraag compleet is, besluiten we of de vergunning wordt goedgekeurd. We toetsen uw aanvraag aan de voorschriften van het Bestemmingsplan, Welstandseisen, Bouwbesluit, Bouwverordening en eventueel andere gemeentelijke verordeningen.
  U ontvangt de omgevingsvergunning als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij een negatief advies wordt de vergunning geweigerd. We kunnen de behandelingstermijn van een aanvraag één keer met zes weken verlengen.
 • Mogelijkheid voor bezwaar en beroep
  Reguliere procedure: Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken ingaande de dag na verzenddatum van het besluit.
  Uitgebreide procedure: Er kan een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn hiervoor is zes weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Na het indienen van een zienswijze onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is om het ontwerpbesluit te herzien.
 • Start werkzaamheden
  Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de bouwwerkzaamheden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld het kappen van een boom en bij monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht. We raden u aan te wachten met deze werkzaamheden tot uw vergunning definitief is. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moet maken.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Infomil.

In een aanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Dit kan variëren van de maten van een huis en de kleuren van de stenen tot de persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken of de exacte coördinaten van de plek van een lozing. Ook zijn er verschillende bijlagen nodig. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de vergunningencheck en de tab Bijlagen van de conceptaanvraag/melding.

Ja, we helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op. In sommige gemeenten kunt u een conceptaanvraag indienen. We toetsen uw plan dan aan de huidige wet- en regelgeving. Zo wordt duidelijk of uw plan haalbaar is, of eventueel aangepast moet worden. Let op: hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Er bestaan twee type procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Bij eenvoudige aanvragen wordt meestal de reguliere procedure gebruikt. Dan weet u binnen acht weken of u een vergunning krijgt. Ingewikkelde aanvragen behandelen we met de uitgebreide procedure. Dit duurt vaak minstens zes maanden of meer. Bekijk de uitleg op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont of onderneemt. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente. U moet ook leges betalen wanneer:

 • u de aanvraag intrekt;
 • we stoppen met de behandeling van de aanvraag;
 • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.

Als u geen vergunning krijgt voor uw plannen, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente....

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen...