Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Stijgende belangstelling voor bodemenergiesystemen

24 februari 2020
Stijgende belangstelling voor bodemenergiesystemen

De toepassing van bodemenergiesystemen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit als gevolg van de ontwikkelingen rondom de klimaatverandering en verduurzaming. Denk bij het laatste aan de stopvan de gaswinning in Groningen en de zwaardere energiedoelstellingen voor Nederland. Vergunningverlener Lydia Steffens neemt bij omgevingsdienst Veluwe IJssel de meldingen voor bodemenergiesystemen voor haar rekening. Toevallig kocht ze zelf onlangs ook een woning met een bodemenergiesysteem.

“Wil je een bodemenergiesysteem aan laten leggen, dan moet je daarvan melding doen. Die meldingen komen bij ons binnen. In de melding geef je onder meer aan waar het systeem komt te liggen, wat het rendement van het systeem is, hoe diep je gaat boren en of er soortgelijke systemen in de omgeving liggen die van invloed kunnen zijn.”

Onderlinge invloed van bodemenergiesystemen
Is er sprake van soortgelijke systemen in de omgeving? Dan wordt de indiener van de melding gevraagd om een interferentieberekening te laten maken. Hiermee toon je aan dat je nog te installeren systeem geen invloed heeft op bestaande systemen. In de gasloze wijk Groot Zonnehoeve in Apeldoorn worden veel bodemenergiesystemen toegepast.  Op dit moment wordt onderzocht of bij het op grote schaal toepassen van deze systemen een negatieve beïnvloeding plaatsvindt. Ook moet uit dit onderzoek blijken of de bodem over voldoende potentieel beschikt om de reeds aangelegde en te plaatsen systemen voor de langere termijn van de benodigde warmte te voorzien.

Hoe werkt een bodemenergiesysteem?
In gesloten bodemenergiesystemen wordt water, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, in buizen door de bodem geleid. De warmte- en koude-uitwisseling met het grondwater vindt plaats via het contact met de wand van het gesloten buizenstelsel in de ondergrond. In de zomer koelt het systeem; in de winter wordt warmte uit de bodem onttrokken.

Samenwerking met team Handhaving
Er komen bij OVIJ zowel meldingen van particulieren als bedrijven en organisaties binnen. “Zodra er een melding binnenkomt, informeer ik altijd het team Handhaving”, vertelt Lydia. “Ik geef bij hen aan wanneer de werkzaamheden worden gestart, zodat zij dit kunnen inplannen in hun agenda. Zij gaan er naartoe om bijvoorbeeld in de gaten te houden of er geen ongewenste stromingen ontstaan van grondwater bij het boren door de grondlagen heen. In dat geval moet er een scheidende laag (soort beton) tussen de grondlagen worden aangelegd.”

Contact met de inspectie
Tegelijk met team Handhaving wordt ook de inspectie Leefomgeving en Transport (IL en T) ingelicht. “Bedrijven die boringen verrichten mogen dat alleen doen wanneer ze in het bezit zijn van een certificaat. Dit dient als bewijs van kwalificatie om te mogen boren. De inspectie controleert of het betreffende bedrijf inderdaad over zo’n certificaat beschikt. En of het werk volgens de regels wordt uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan kan het certificaat worden ingetrokken.”

Elkaar op de hoogte houden
Tussen Lydia, Handhaving en de inspectie is voortdurend nauw contact: “Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom een melding, brengen we elkaar daarvan direct op de hoogte. Dat is erg waardevol”.