Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Subsidieregeling (warme) sanering varkenshouderijen

29 mei 2019

Het kabinet wil de varkenshouderij verduurzamen en geuroverlast van varkenshouderijen in veedichte gebieden verminderen. Eén van de maatregelen om dit te bereiken is een subsidieregeling voor varkenshouders die veel geuroverlast veroorzaken en die willen stoppen met hun varkenshouderij. Het concept van de subsidieregeling is nu gepubliceerd en staat open voor inspraak.

Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord 2017 200 miljoen euro gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Hierbij is 120 miljoen bestemd voor het saneren en beëindigen van varkenshouderijen. Zestig miljoen euro voor het verduurzamen en innoveren, waarvan 40 miljoen voor de varkenshouderij, 15 miljoen voor de pluimveehouderij en 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De overige 20 miljoen euro is opgesplitst in 12 miljoen voor de uitvoeringskosten en 8 miljoen voor verschillende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Innovatie
De Rijksoverheid stimuleert nieuwe technieken die beter zijn voor de varkenshouders, hun medewerkers en voor de gezondheid van de varkens. Daarnaast zijn deze nieuwe technieken beter voor de gezondheid van omwonenden. Op deze manier wordt bijgedragen aan gezonde en toekomstgerichte varkenshouderijen.

Sanering
Doel van de warme sanering van de varkenshouderij is het op korte termijn verminderen van de meest urgente situaties van geuroverlast in veedichte gebieden. Dit kan bereikt worden door aan varkenshouders subsidie te verstrekken voor het definitief en onherroepelijk beëindigen van hun productie op varkenshouderijlocaties die geuroverlast veroorzaken. De regeling geldt voor varkenshouderijlocaties in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. De varkenshouder die in aanmerking komt voor subsidie ontvangt een marktconforme vergoeding. Varkenshouders die meedoen aan de zogenoemde ‘Stoppersregeling’ zijn uitgesloten van de subsidieregeling.

Aanmelding subsidieregeling
Waarschijnlijk kan men zich vanaf 15 augustus 2019 aanmelden voor de subsidieregeling. Dat kan gedurende zes weken via de website van RVO. Welke informatie hiervoor moet worden aangeleverd, is te vinden op de website van RVO vanaf juni 2019.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij. Of vraag informatie op bij brancheorganisaties, gemeenten of de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05 of via het e-mailadres info@ovij.nl.