Externe veiligheid

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het voorkomen en beheersen van de risico’s voor de omgeving. Dit kan zijn bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en verwerken. Maar ook bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water,  spoor en door buisleidingen.

Intensief verkeer van mensen en goederen, industriegebieden en bedrijventerreinen brengen risico’s met zich mee. Deze risico’s zorgen onder meer voor een spanningsveld tussen ruimtelijke plannen en externe veiligheidsrisico’s. Denk aan nieuwbouw van woningen of vervoersplannen. Wij adviseren de gemeenten bij het maken van de juiste afwegingen.
Om burgers een goed beeld te geven van de risico’s die er zijn in de omgeving, is er een risicokaart gemaakt waarop precies te zien is welke risicovolle bedrijven er in de omgeving zitten en wat de invloedsfeer daarvan is.

Samenwerking

Wij werken op het gebied van Externe Veiligheid nauw samen met onze partners en de Veiligheidsregio’s. Door samen te werken en expertise te delen willen we externe veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk verkleinen en incidenten voorkomen.