Water

Grondwater onttrekken

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering kan het nodig zijn dat de grondwaterstand verlaagd moet worden. Dit kan door het toepassen van zogenaamde bronnering. Bij bronneringen wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren. Als dit noodzakelijk is moet u, afhankelijk van de situatie, een vergunning aanvragen of een melding indienen.

Het verlagen, oftewel onttrekken, van grondwater moet aan bepaalde regelgeving voldoen. Het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding doet u online via het Omgevingsloket.

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodemenergiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning bij de provincie aanvragen.

Voor overige wateronttrekkingen is het waterschap het bevoegde gezag. In de meeste gevallen volstaat het indienen van een melding minimaal 2 weken voordat de onttrekking gaat plaatsvinden.

Onttrekken grondwaterverontreiniging

Om verontreinigd grondwater te onttrekken of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen dient u toestemming van de Provincie Gelderland te hebben. Als niet duidelijk is of er sprake is van een grondwaterverontreiniging, kunt u contact opnemen met ons.