Privacy

Privacyverklaring Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Versie 17 april 2020

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) voert milieutaken uit voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. De omgevingsdienst gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar publieke taak. De omgevingsdienst houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe de omgevingsdienst met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens gebruikt de Omgevingsdienst?

Ten behoeve van uitvoering van de milieutaken kan de omgevingsdienst gegevens opslaan van contactpersonen van bedrijven. Ook slaat de omgevingsdienst de naam en contactgegevens op van personen die een zienswijze, een klacht of een handhavingsverzoek indienen, een vergunning aanvragen of een melding doen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Met wie delen wij uw gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de betrokken gemeente of een andere overheid, als dat nodig is voor het doel waarvoor de omgevingsdienst de gegevens heeft gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat de omgevingsdienst heeft genomen. De omgevingsdienst ontvangt soms persoonsgegevens die u aan een andere organisatie heeft verstrekt. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan bij een andere overheid en de omgevingsdienst verantwoordelijk is voor de afhandeling.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die de omgevingsdienst van u verwerkt, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Voor zover uw persoonsgegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitoefening van een wettelijke taak, kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Als u contactgegevens heeft verstrekt om bijvoorbeeld geïnformeerd te worden over de afhandeling van een melding, kunt u vragen deze contactgegevens te verwijderen.

Contact

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan het e-mailadres info@ovij.nl of per brief geadresseerd aan OVIJ, Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn, onder vermelding van ‘Verzoek inzage persoonsgegevens’. Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen heeft over de manier waarop de omgevingsdienst met uw gegevens omgaat.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop de Omgevingsdienst met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel via bovengenoemde contactgegevens. U bent daartoe niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om direct contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.