Water

Water

Water is overal om ons heen. OVIJ is zuinig op het water in de grond, in sloten en rivieren. Om het water van goede kwaliteit te houden, en het de kans te geven om te herstellen van bijvoorbeeld een lozing, heeft de overheid regels opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het behoud van een veilig en schoon milieu.

Onze rol & missie
Wat doet Omgevingsdienst Veluwe IJssel als het gaat om het bewaken van de waterkwaliteit? Onze missie is het beschermen van water. Hiervoor adviseren en controleren wij bedrijven, testen de waterkwaliteit en zorgen voor adequate voorschriften in milieuvergunningen. In onze missie trekken wij nauw op met het Waterschap Vallei en Veluwe.

 • Melden!

  Er is iets mis met het water in de bodem, sloot, rivier of in het kanaal. Neem contact op met het Meldpunt Water. 

 • Grondwater lozen

  Bij het lozen van grondwater worden stoffen, warmte of water op of in de bodem gebracht. Hiervoor heeft u altijd toestemming nodig. Regel dit via het Omgevingsloket.

 • Grondwater oppompen

  Voor het leggen van kabels en leidingen en bij bouwwerkzaamheden kan het nodig zijn om water weg te pompen. Check bij het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen.

 • (Vervuild) water lozen

  In sommige gevallen mogen bedrijven vervuild water lozen. Hiervoor heeft de overheid regels opgesteld. In de meeste gevallen heeft een bedrijf de plicht een lozing te melden.

 • Wanneer is een bedrijf verplicht een lozing te melden?

  Bijna altijd. Check hier tot welk type uw bedrijf behoort en of u melding moet doen of niet. 

 • Welke typen afvalwaterlozingen kunnen we onderscheiden?

  • Regenwater;
  • Van het wassen van apparatuur die gewasbeschermingsmiddelen/ biociden bevat;
  • Het wassen en aftanken van motorvoertuigen en werktuigen;
  • Spoelwater van de melktank;
  • Industrieel koel- en proceswater.

Wist u dat één druppel olie 1000 liter water vervuilt?

 • Lozen afvalwater was-, tank- en spoelplaatsen in het buitengebied

  Op veel wasplaatsen van agrarische voertuigen en tankplaatsen komen regenwater en vervuild water samen. Dit moet voorkomen worden. Want naast méér vervuild water, wordt ook de drukriolering van u en uw buren overbelast. Tref daarom maatregelen. 

  Pleziervaart

Veelgestelde vragen

Voor klachten of meldingen over vervuild oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.

Niet verontreinigd regenwater moet zoveel mogelijk in de bodem worden afgevoerd of via oppervlaktewater, al dan niet via een regenwaterriool.

Dat zijn er veel, afhankelijk van het soort afvalwater. Doorgaans mag het lozen van een afvalwaterstroom de goede werking van een riolering of afvalwaterzuivering niet belemmeren. De samenstelling van het afvalwater mag de riolering niet aantasten of verstoppen. Ook mag de temperatuur niet te hoog zijn en moet de hoeveelheid beperkt blijven. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket.

Doorgaans is het lozen van vervuild-afvalwater in het milieudeel van de omgevingsvergunning of in het Activiteitenbesluit opgenomen. Eventueel kan voor de handhaafbaarheid of voor verduidelijking een maatwerkvoorschrift opgesteld worden. Doe de vergunningcheck van het Omgevingsloket Online of lees het Activiteitenbesluit Internet Module.

In tijden van grote droogte kan de overheid een beregeningsverbod instellen. Dit betekent dat het tijdelijk verboden is om tuin en landbouwgrond te besproeien met oppervlaktewater of grondwater.

Wij spreken van onvoorziene lozingen in het geval van bijvoorbeeld lekkages vanuit installaties, het catastrofaal falen van installaties en bij brand. Deze lozingen moeten altijd gemeld worden bij het bevoegd gezag, in dit geval is dat de gemeente. Meer informatie.